اندازه گیری قد و وزن

قرار گرفتن عقربه در منطقه سبز نشاندهندۀ تعادل در قد و وزن افراد است ، هر چه عقربه به سمت   

قرمز نزدیک شود خطرناکتر است

  http://shahrivari.persiangig.com/flash/BodyMassIndex.swf    کلیک بزنید

/ 0 نظر / 18 بازدید